Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.newmediacorporation.net) en de Digitale Diensten van New Media Corporation B.V. (“NMC” of “NewMedia Corporation”), die haar hoofdkantoor heeft op Molensingel 73, 6229PC, Maastricht, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Nederland onder nummer 65853474 . U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel New Media Corporation B.V. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt New Media Corporation B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is primair gericht op het publiek in Nederland.
New Media Corporation B.V. beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. New Media Corporation B.V. garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Inhoud van de internersite(s), apps, Uitgaven en Publicaties

NMC besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Uitgaven en/ of Publicaties. Niettemin geeft NMC geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert NMC dat de in de Uitgaven vervatte en/ of Publicaties enige informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. 

Beweringen en meningen, geuit in de clips, videobestanden, posts, fragmenten, samenvattingen, commentaren, artikelen en/ of mededelingen (waaronder advertenties) in de Uitgaven en/ of Publicaties zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van NMC. NMC garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd in haar Uitgaven en/ of Publicaties, noch staat zij garant voor door de aanbieder van deze producten of diensten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de Gebruiker aangeraden vóór gebruik van de via de Uitgaven en/ of Publicaties verkregen informatie zo nodig onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten. 

NMC kan een redactionele, inhoudelijke, technische en/of andersoortige controle uitvoeren op Gebruikerscontent, maar doet dat niet in alle gevallen. De Gebruiker is zich er van bewust dat een Uitgave en/ of Publicatie feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke Gebruikerscontent kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat NMC ter zake niet aansprakelijk is. 

NMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van haar Uitgaven en/ of Publicaties en de – al dan niet tijdelijke – onmogelijkheid tot Gebruik van de Uitgaven en/ of Publicaties. 

De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de Uitgaven en/ of Publicaties. De Gebruiker is jegens NMC aansprakelijk voor ieder Gebruik door hem van de Uitgaven en/ of Publicaties dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en vrijwaart NMC voor alle aanspraken van derden in verband daarmee. 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer NMC hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat NMC de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Voorts is NMC niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) (al dan niet digitale) uitgaven van derden waarnaar in haar Uitgaven en/ of Publicaties via (hyper-)links of anderszins wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. NMC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door NMC niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

NMC, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NMC of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NMC is het niet toegestaan links naar sites van NMC weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar NMC stuurt, kunnen onveilig zijn. NMC raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan NMC te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan NMC te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
NMC en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als NMC op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan NMC of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van NMC.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal leidend.

Wijzigingen

NMC behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.